หน่วยขึ้นตรง
SUBUNIT

หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ๑๓ หน่วย

โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

โรงพยาบาล
ทหารเรือกรุงเทพ พร.

ศูนย์ทันตกรรม พร.

กองบังคับการ พร.

กองส่งกำลังสายแพทย์ พร.

กองเวชกรรมป้องกัน พร.

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.

กองเวชสารสนเทศ พร.

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำ
และการบิน พร.

กองการเงิน พร.

กองสนับสนุน พร.

กองวิทยาการ พร.

หน่วยที่กรมแพทย์ทหารเรือควบคุมงาน ด้านเทคนิคและการบรรจุเจ้าหน้าที่หมุนเวียน ๓๓ หน่วย