ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เน้นย้ำกำลังพลกองทัพเรือ ปฏิบัติตามมาตรการรับมือสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid 19 ระลอกใหม่ ของกองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๙ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒ เม.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้กับหน่วยปฐมภูมิ กองทัพเรือ ระดับ L1
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ เม.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๙ มี.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ (SIDCER-FERCAP Survey Team Naval Medical Department)
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๖ มี.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ผู้ตรวจประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยในของสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๒ มี.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในอาคารของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ มี.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ มี.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๖ มี.ค.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการจัดโครงการเพิ่มพูนทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และประชุมวิชาการเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (AEMT) ครั้งที่ ๑
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ มี.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิของกรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๙ มี.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔