๑๖ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ๒๕๖๔

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองเวชกรรมป้องกัน อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔