เมื่อ 16 ก.พ.64 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.โดยกลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับกำลังพล กปช.จต.(ค่ายตากสิน) และพัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย