๑๘ ก.พ.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔