๑๘ ก.พ.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะตรวจเยี่ยมบ้านพักของกรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ)

พลเรือเอก สมชาย  ณ บางช้าง  ปธ.คปษ.ทร./ประธาน กบพ. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมบ้านพักของกรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ) โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ/ประธานกรรมการ กคส.พร. ร่วมคณะฯ ณ พื้นที่บ้านพักฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔