ตำราเอกสารที่ใช้ในการสอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. และสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๔ ……ประกาศโดย กพ.พร. โทร. ๕๒๘๐๒