ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งอัตราเปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี งป. ๖๔ ……ประกาศโดย กพ.พร. โทร. ๕๒๘๐๒