ประกาศ พร. เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป. ๖๔ ……ประกาศโดย กพ.พร. โทร. ๕๒๘๐๒