๒๙ มี.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ (SIDCER-FERCAP Survey Team Naval Medical Department)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ (SIDCER-FERCAP Survey Team Naval Medical Department) ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔