เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร. ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 “ซิโนแวค” รอบที่ 1 ให้แก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยง ณ คลินิกวัคซีน โควิด-19 รพ.ฯ