เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ หยอดทรายอะเบท พร้อมทั้งให้คำแนะนำกำลังพลตามหน่วยต่าง ๆ กำชับให้ช่วยกันดูแลความสะอาด รอบ ๆ พื้นที่ไม่ให้มีภาชนะน้ำขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกภายในค่ายตากสิน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย