๒๘ เม.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ประธานคณะกรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานทางด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  ประธานคณะกรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานทางด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยมี ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔