เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย (ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กพร.กปช.จต. จำนวน 3 นาย เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.พ.ฯ จำนวน 2 นาย เจ้าหน้าที่ ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ มว.ปจว.กจต. จำนวน 2 นาย) นำโดย น.อ.ทนงศักดิ์ จันทร์งาม ผช.หก.กพร.กปช.จต. เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง ใน ต.จันทนิมิต รวมจำนวน 5 ครอบครัว และมอบให้กับครอบครัวที่ติดโควิด ผ่าน รพ.สต.จันทนิมิต จำนวน 1 ครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ นายจิระพัชร์ รัตนธรรมสุทธิ์ กำนัน ต.จันทนิมิต และ อสม.ตำบลจันทนิมิต เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบหน้ากากอนามัย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ไข่ไก่ และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การบริการพี่น้องประชาชน ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จนอาจทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย