ประกาศ พร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี งป.64…… ประกาศ โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52802)