รายชื่อและข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป.64…… ประกาศ โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52802)