๘ มิ.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากมูลนิธิดวงแก้วในสังฆราชูปถัมภ์

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี พลเรือตรี ปิโยรส  ปรียานนท์  ประธานมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ และคณะ เป็นผู้มอบฯ และพลเรือตรี นิธิ  พงศ์อนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมรับมอบฯ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔