๙ มิ.ย.๖๔ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งหอผู้ป่วยเพื่อรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งหอผู้ป่วยเพื่อรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔