รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งบประมาณ 2565 …… โดย กพ.พร. โทร. 52606