ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนประจำปี งป. 64……โดย บก.พร. (กพ. โทร. 52802)