๑๕ ก.ค.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานและบรรยายพิเศษให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรเหล่าแพทย์ชั้นนายเรือ งป.๖๔

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานและบรรยายพิเศษให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรเหล่าแพทย์ชั้นนายเรือ งป.๖๔ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔