เมื่อ 16 ก.ค. 64 น.อ.หญิง ณิศิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา รอง หน.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อชนิดรถเข็นแบบ 2 แขน จำนวน 2 ตัว มูลค่ารวม 40,446 บาท จากสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย โดย น.อ.พัลลภ สุภากรณ์ ฝ่ายแพทย์ฯ และ น.อ.วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ผู้ช่วยเลขาฯ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบ ณ โถงอาคารอำนวยการ รพ.