เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 น.อ.หญิง สุชาดา ขำวาที ที่ปรึกษา รอง ผอ.(ฝ่ายการพยาบาล) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร., กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ และ น.อ.หญิง กมลลักษณ์ โสธนะ รอง หน.กลุ่มงานตรวจโรคผู้ป่วยนอกประกันสังคมและทั่วไป รับมอบเงินบริจาค จากคุณมาลัยทิพย์ ฟุ้งพิทักษ์ และคุณชัยวัฒน์ ทิพย์เทียมรัตน์ จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิ ฯ