รายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อมาปฏิบัติงานใน ทร.ปี 2565 …… โดย กพ.พร. โทร. 52606