๙ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบสเปรย์กันยุง จำนวน 1,080 ขวด และยาทางกันยุง 10,000 ซอง จาก ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข และคณะ