๙ ก.ย.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบชุด PPE จำนวน ๓๐๐ ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ จากผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๓

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  รับมอบชุด PPE จำนวน ๓๐๐ ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ จากผู้แทนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ ๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔