เมื่อวันที่ 6 ก.ย.64 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดนของ นย. ประจำปี งป.64 การนี้ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก พร้อมกล่าวให้โอวาทกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก