เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 น.อ.สราวุฒิ พลเสน รับมอบชุดปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 3 ชุด จากคุณชยวงศ์ โปษยานนท์ ผู้แทนบริษัท มูบาดาลา ปิโตเลียม ประเทศไทย จำกัด ให้กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.