เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 น.อ.หญิง กมลลักษณ์ โสธนะ รอง หน.สนง.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 6,000 บาท จาก น.ต.หญิง เอมอร พลชาติ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สนง.มูลนิธิฯ