๒๓ ก.ย.๖๔ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ