เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.ฯ และรายงานตนเอง การนี้ พล.ร.ต.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ อดีต ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ได้ส่งมอบหน้าที่ ผอ.รพ.ฯ ให้กับ น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ณ ห้องประชุม 1 รพ.ทร.กรุงเทพ พร.