๔ ต.ค.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะบูชา และบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท ชลธร  สุวรรณกิตติ  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีสักการะบูชา และบวงสรวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือ ได้แก่ พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ หน้าอาคารกรมแพทย์ทหารเรือ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพราชเทพารักษ์ ศาลพระภูมิ หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อาศรมหมอพร ศาลพระภูมิ หน้าโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔