เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการขอรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้นที่ 3 (AS) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) การนี้​ เภสัชกรหญิงผุสดี​ บัวทอง ได้เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์สถานพยาบาลตามมาตรฐาน สรพ.กำหนด ในการนำไปสู่กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)