เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 น.อ.หญิง สุชาดา ขำวาที หน.สนง.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จากคุณจตุพร ศรีอนันต์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สนง.มูลนิธิฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.