เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 น.อ.หญิง สุชาดา ขำวาที หน.สนง.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท จากคุณพงษ์ศักดิ์ – คุณอาภรณ์ เจียมอนุกูลกิจ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แผนกทันตกรรม ณ สนง.มูลนิธิฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.