ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว…… ประกาศโดย กวตบ.พร. โทร. 024752641 ต่อ 21