๒๒ พ.ย.๖๔ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดส่งข้าราชการไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี งป.๖๖-๖๗

พลเรือตรี นรเสทธ์  เอื้อไพบูลย์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดส่งข้าราชการไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี งป.๖๖-๖๗ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔