๒๓ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

พลเรือโท ชลธร  สุวรรณกิตติ  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบภารกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลสายแพทย์ ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔