๒๕ พ.ย.๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / หัวหน้าคณะทำงาน และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมกลุ่มแผนงานที่ ๔ การพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ (Medical Hub) รองรับในมหานครการบินอู่ตะเภา (Utapao Aerotropolis) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

พลเรือเอก สมัย  ใจอินทร์  ที่ปรึกษาคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมกลุ่มแผนงานที่ ๔ การพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ (Medical Hub) รองรับในมหานครการบินอู่ตะเภา (Utapao Aerotropolis) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี พลเรือโท ชลธร  สุวรรณกิตติ  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / หัวหน้าคณะทำงาน และผู้บังคับบัญชาของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔