เมื่อ ๘ ม.ค.๖๕ กองทัพเรือ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๓๐๐ ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย กองเวชกรรมป้องกัน พร. ร่วมกับ โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ สนับสนุนการตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสนับสนุน นักเรียนพยาบาลทหารเรือ จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ พร. ในการแสดงชุดเครื่องแบบ ร่วมกับ นักเรียนนายเรือ การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย