พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานและผู้วางพวงมาลา ดังนี้ ๑.ราชสกุลรัชนี โดย หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี ๒.กองทัพเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ โดย พลเรือโท ชลธร  สุวรรณกิตติ  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ๓.หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ได้แก่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ กรมขนส่งทหารเรือ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ณ บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕