เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

พลเรือโท ชลธร  สุวรรณกิตติ  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี พลเรือตรีหญิง วรารัตน์  สิงห์ขวา  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕