รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายทันตกรรม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๕

พลเรือตรี นรเสทธ์  เอื้อไพบูลย์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายทันตกรรม ครั้งที่ ๑ โดยมี พลเรือตรี ปิยบุตร  เนียมประดิษฐ์  ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕