๖ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานผ่านระบบ Outlook

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานผ่านระบบ Outlook โดย นาวาเอก วิทยา  ไกรอ่ำ เจ้าหน้าที่กองสนับสนุนไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินการแนะนำระบบฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒