๑๖ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมดำเนินงานของศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ (ศป.ปส.พร.)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมดำเนินงานของศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ (ศป.ปส.พร.) ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒