๑๗ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ และรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบภารกิจ เป้าประสงค์ แผนการดำเนินงานใน งป.๖๓ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพลสายแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒