๒๘ ส.ค. ๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหารคม ๒๕๖๓