๒๘ ส.ค. ๖๓ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล” พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พยาบาลที่ผ่านการอบรม

น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล” พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พยาบาลที่ผ่านการอบรม ณ ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓