แจ้งการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฯ ประจำปี งป.๖๔ …… ประกาศโดย (กพ.พร. โทร. 52606)