การคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามโครงการศึกษา และอบรมข้าราชการ ตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ประจำปี งป.๖๔